TANIMLARAçık Rıza:Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.
Anonim Hale Getirme:Kişisel Verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.
Başvuran:Solvia’ya yazılı, sözlü veya elektronik olarak başvurarak soru, talep, öneri, şikayet, başvuruları ileten gerçek kişileri ifade eder. Bu Politika’nın Tablolar kısmında yer alan Tablo-2 içerisinde belirtilen diğer kişiler de Başvuran olabilir.
Başvuru Formu:İlgili Kişi’ye bu Politika’nın 3.B maddesinde belirtilen yasal haklarını kullanımı sırasında kolaylık sağlamak amacıyla Solvia tarafından hazırlanmış ve Web Sitesi’nde yer alan formu ifade eder.
Başvuru Tebliği:10.03.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’i ifade eder.
Çalışan:Yazılı bir iş sözleşmesi olması şartı aranmaksızın, Solvia bünyesinde istihdam edilen/edilmiş kişileri ifade eder.
Çalışan Adayı:Daha sonrasında Solvia bünyesinde istihdam edilip edilmediğine bakılmaksızın, Solvia’ya özgeçmişini ileten kişileri ifade eder.
Hissedar/Ortak:Solvia’nın gerçek kişi hissedar/ortaklarını ifade eder.
İlgili Kişi:Kişisel Verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.
İlgili Kullanıcı:Kişisel Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere Solvia organizasyonu içerisinde veya Solvia’dan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda Kişisel Verileri işleyen kişileri ifade eder.
İmha Etme:Kişisel Verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesidir.
İşbirliği Yapılan Firma:Solvia ile belli bir işin yapılmasını birlikte üstlenen ve bu iş sonucu kazancın paylaşıldığı firmaları ifade eder.
İşbirliği Yapılan Firma Yetkilisi:Solvia’nın işbirliği yaptığı veya gelecekte yapacağı firmaların gerçek kişi pay sahiplerini, temsil ve/veya imza yetkililerini, yöneticilerini ifade eder.
İşbirliği Yapılan Firma Çalışanı:Solvia’nın işbirliği yaptığı veya gelecekte yapacağı firmaların çalışanlarını ifade eder.
İşleme:Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.
Kanun:6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’dur.
Etkinlik Katılımcısı:Solvia tarafından düzenlenen toplantı, seminer, yarışma, eğitim ve benzeri etkinliklere katılan gerçek kişileri ifade eder.
Kişisel Veri:Ad-soyad, TC kimlik numarası, telefon numarası, e-posta numarası dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
Kurul:Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade eder.
Kurum:Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu ifade eder.
Ürün veya Hizmet Alan Kişi (Müşteri):Solvia’nın ürün, servis, hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.
Müşteri Çalışanı:Solvia’nın mevcut veya potansiyel müşterilerinin çalışanlarını ifade eder.
Müşteri Yetkilisi:Solvia’nın mevcut veya potansiyel müşterilerinin, gerçek kişi pay sahiplerini, temsil ve/veya imza yetkililerini, yöneticilerini,
Özel Nitelikli Kişisel Veri:Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.
Periyodik İmha:Kişisel Verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda, bu Politika’da belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemini ifade eder.
Politika:Bu “Solvia Yazılım ve Danışmanlık A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi,  Saklanması ve İmhası Politikası”nı ifade eder.
Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı (Potansiyel Müşteri):Solvia’nın ürün, servis, hizmet sunmayı değerlendirdiği/görüştüğü gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.
Sınav Adayı:Solvia tarafından düzenlenen sınavlara katılım gösterecek adaylardır.
Silme:Kişisel Verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.
Solvia/ Şirket:Solvia Yazılım ve Danışmanlık A.Ş.’yi ifade eder.
Stajyer:Yazılı bir sözleşmesi olması şartı aranmaksızın, şu anda veya geçmişte, Solvia bünyesinde stajyer istihdam edilen/edilmiş, görevlendirilen/görevlendirilmiş kişileri ifade eder.
Şirketle İlgili Diğer Kişiler:Kişisel Veri Sahipleri kategorizasyonlarında belirtilen kişiler dışında kalan, basın mensupları ve medya kuruluşları gibi gerçek kişileri ifade eder.
Şirket İmza Yetkilisi:Solvia’nın gerçek kişi imza ve/veya temsil yetkililerini ifade eder.
Tedarikçi:Bir sözleşme ilişkisi içerisinde veya sair bir ticari/hukuki ilişkiye bağlı olarak, Solvia’ya ürün, servis veya hizmet sunan, sunması değerlendirilen/görüşüne veya gelecekte sunacak, yurt içinde veya yurt dışındaki firmaları (gerçek veya tüzel kişi) tanımlar.
Tedarikçi Çalışanı:Tedarikçilerin; çalışanlarını ifade eder.
Tedarikçi Yetkilisi:Tedarikçilerin; gerçek kişi pay sahiplerini, imza ve/veya temsil yetkililerini ifade eder.
Temsilci:İlgili Kişilerin velisi, vasisi, avukatı ve/veya sair bir diğer hak çerçevesinde yasal temsilcisi durumundaki gerçek kişileri ifade eder.
Üçüncü Kişi:Solvia ve İlgili Kişi dışında kalan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.
Veri İşleyen:Veri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.
Veri Kayıt Sistemi:Kişisel Verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.
Veri Sorumlusu:Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir. Bu Politika kapsamında Solvia’dır.
Web Sitesi:https://www.solviads.com/ başta olmak üzere Solvia’nın sahip olduğu veya olacağı web sitelerinin birini, birkaçını veya tümünü ifade etmek için kullanılabilir.
Web Sitesi Ziyaretçisi:Web Sitesi’ni üye olsun olmasın kullanan, verilerini buraya kaydeden, Web Sitesi üzerinden verilerini sunan veya verileri Web Sitesi kullanım koşullarına uygun olarak toplanan gerçek kişi ziyaretçileri ifade eder.
Yok Etme:Kişisel Verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.
Yönetim Kurulu Üyesi:Solvia’nın yönetim kurulunda yer alan gerçek kişileri ifade eder.
Ziyaretçi:Solvia işyerine, bir ürün, servis, hizmet sunmak veya almak için olsun veya olmasın fiziken gelen tüm gerçek kişileri ifade eder. Bu Politika’nın Tablolar kısmında yer alan Tablo-2 içerisinde belirtilen Çalışanlar, Şirket İmza Yetkilileri ve Yönetim Kurulu Üyesi hariç diğer kişiler de Ziyaretçi olabilir.

POLİTİKANIN AMACI, KAPSAMI VE DEĞİŞTİRİLMESİ

Bu Politika, Kanun ve Kurul tarafından hazırlanan ve 28.10.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’in 5 ve 6. maddeleri uyarınca; Kişisel Verileri Solvia tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenen İlgili Kişileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Politika, Kanun ve Kişisel Verilere ilişkin diğer mevzuat hükümleri uyarınca Kişisel Verilerin toplanması, kullanılması, aktarılması, güvenliği, saklanması ve imhası süreçlerine dair genel düzenlemelere ve Solvia’nın Kişisel Verilere yönelik işleyiş, faaliyet ve ilkelerine ilişkin bilgileri içermektedir. Politika, Solvia’nın Satış ve Pazarlama birimi tarafından hazırlanmış, Yönetim Kurulu’nun 17/11/2020 tarihli kararıyla onaylanmış ve aynı tarihte Web Sitesi’nde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Solvia, Politika’yı zaman zaman değiştirebilir, güncelleyebilir. Güncellemeler ve değişiklikler yeni Politika’nın Web Sitesi’nde yayını tarihinden itibaren geçerli olur.

Bu Politika’da hüküm bulunmayan hallerde Kanun ve Kişisel Verilere ilişkin diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

 1. GENEL İLKELER

Kanun’un 4. maddesi uyarınca Kişisel Veriler ancak Kanun’da veya diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir. Kişisel Verilerin işlenmesi sırasında bir takım ilkelere uyulması ise aynı madde ile zorunlu tutulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimiz kişisel verilerinizi şu ilkelere uygun olarak işler.

 1. GENEL İŞLEME KOŞULLARI

İlgili Kişi tarafından, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanacak şekilde rıza verilmesi durumunda Kişisel Veriler, açıklanan rızanın kapsam ve amacına uygun olarak işlenebilir. Kişisel Verilerin açık rızaya dayalı olarak işlendiği durumlarda, İlgili Kişinin açık rızasını her zaman için geri alma hakkı vardır. Geri alma beyanı Veri Sorumlusuna ulaştığı tarihten itibaren sonuç doğurur ve bu tarihten itibaren işleme faaliyetine son verilir. Ancak böyle bir durumda dahi, Kişisel Verilerin saklanmasını gerektiren başka bir hukuki sebep varsa söz konusu Kişisel Veriler sadece bu amaçla sınırlı olmak üzere saklanabilir.

Açık rızanın bulunmadığı hallerde Kişisel Verilerin, Kanun’un 5. maddesi uyarınca aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde işlenmesi mümkündür:

 1. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME KOŞULLARI

Özel Nitelikli Kişisel Veriler, öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek nitelikteki verilerdir. Bu nedenle Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesi Kanun’da ayrıca düzenlenmiş ve daha sıkı şartlara bağlanmıştır. Bu Verilerin işlenmesinde ayrıca, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması da şart koşulmuştur.

İlgili Kişinin açık rızasının bulunduğu hallerde Özel Nitelikli Kişisel Veriler de yukarıda “Genel İşleme Koşulları” maddesinde açık rızaya ilişkin belirtilen hususlar çerçevesinde işlenebilir. Açık rıza bulunmayan hallerde, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin, Kanun’un 6. maddesi uyarınca aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde işlenmesi mümkündür:

 1. ŞİRKETİMİZİN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN UYGULAMA VE FAALİYETLERİ
 2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

Solvia tarafından işlenebilecek Kişisel Veriler kategorilere ayrılmış olarak, bu Politika’nın sonunda yer alan Tablolar kısmında Tablo-1’de belirtilmiştir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLENEN KİŞİ GRUPLARI

Solvia tarafından Kişisel Verileri işlenebilecek gerçek kişiler bu Politika’nın sonunda yer alan Tablolar kısmında Tablo-2’de işlenen verileri de gösterilerek kategorize edilmiştir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Solvia’nın Kişisel Veri işleme amaçları aşağıda belirtilmiştir:

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE KAYDEDİLMESİ

Solvia Kişisel Verileri; bizzat, temsilcileri veya çeşitli kanallar aracılığıyla, yürürlükteki mevzuata, Kurul kararlarına ve bu Politika’ya uygun olarak her türlü yazılı, sözlü, elektronik yollardan, görüntü/ses kaydı veya diğer fiziksel, görsel, sesli, yazılı, elektronik yollarla toplayabilmektedir. Kişisel Veriler fiziki ortamlar/görüşmeler, anketler, formlar, sözleşmeler, Web Sitesi, elektronik/dijital platformlar ve siteler, sosyal medya platformları dahil online mecralar, e-posta, satış, pazarlama veya destek birimleri, etkinlikler vasıtasıyla toplanabilmektedir.

Solvia’nın topladığı; kağıt üzerindeki veriler birim/bölüm dolapları gibi kapalı ve/veya güvenli alanlarda veya arşivlerde kayıt altına alınabilmekte, elektronik verileri ise yazılım, bulut, merkezi sunucu, Şirket veri tabanına kaydedilebilmektedir. Ayrıca Kişisel Verilerin ağ cihazı, flash tabanlı ortamlar, manyetik bant, manyetik disk, mobil telefon, optik disk, yazıcı, kapı geçiş/güvenlik sistemi gibi çevresel sistemlere kaydı da mümkündür.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kural olarak Kişisel Verilerin, İlgili Kişinin açık rızası olmaksızın üçüncü kişilere aktarılabilmesi mümkün değildir. 

Ancak, yurt içindeki üçüncü şahıslara yapılacak aktarımlarda, Kişisel Verilerin işlenmesi için İlgili Kişinin açık rızasını gerektirmeyen hallerden biri mevcut ise (ayrıntılı bilgi için bkz. 1.B), yurt içinde aktarım için de ayrıca rıza aranmamaktadır. Yurt dışına aktarımda, Kişisel Verilerin işlenmesi için İlgili Kişinin açık rızasını gerektirmeyen hallerden biri mevcut ise (ayrıntılı bilgi için bkz. 1.B), (i) Kişisel Verilerin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli koruma bulunuyorsa ve Kişisel Verilerin aktarılacağı Yabancı ülke Kurul tarafından ilan edilen yeterli korumanın bulunduğu ülkeler arasında yer alıyor ise, veya (ii) Verilerin aktarılacağı ülkede yeterli koruma bulunmuyor olmasına rağmen Solvia ve yabancı ülkede verinin aktarılacağı veri sorumlusu yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ediyor ve Kurul da veri aktarımına izin veriyorsa, Kişisel Verilerin yurt dışına aktarımı için ayrıca açık rıza aranmayacaktır.

Şirketimiz tarafından yurtdışına aktarılan veri kategorileri şu şekildedir: Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Lokasyon Bilgisi, Özlük Bilgisi, Hukuki İşlem Bilgisi, Müşteri İşlem Bilgisi, Finansal Bilgi, Mesleki Deneyim Bilgisi, Pazarlama Bilgisi, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Sağlık Bilgisi, Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri, Mesleki Bilgi, Aile Bireyi/Yakın Bilgisi.

Şirketimiz nezdindeki Kişisel Veriler Kanun’un verilerin aktarımına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, yurt içindeki veya dışındaki, gerçek veya tüzel Üçüncü Kişilere aktarılabilmektedir. Kişisel Verilerin aktarılabileceği üçüncü kişiler ve aktarım amaçları bu Politika’nın Tablolar kısmında yer alan Tablo-3 içerisinde belirtilmiştir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ, SAKLANMASI VE İMHASI

Solvia, Kişisel Verilerin güvenliğini temin amacıyla hukuki, teknik ve idari önlemler almakta, önlemlerin uygulanmasını temin için denetim mekanizmaları oluşturmakta ve iç bilinçlenme çalışmaları yürütmektedir. Bu amaçla Politika’nın yanı sıra “Kişisel Verilere İlişkin İç Güvenlik Politikası” da oluşturulmuştur.

Solvia topladığı Kişisel Verileri, verilerin toplanma amacının gerektirdiği süre boyunca saklamaktadır. Ancak Kişisel Veriler, esas toplanma amacının ortadan kalkması halinde de Solvia tarafından; 

saklanabilmektedir.

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini ve saklanmasını gerektiren tüm sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Veriler, re’sen veya İlgili Kişinin talebi üzerine Solvia tarafından imha edilir. Bunun dışında Solvia aşağıdaki sebeplerin varlığı halinde Kişisel Verileri imha etmektedir:

Kişisel Verilerin imhası; veri kayıt ortamına, imha edilecek verilerin niteliğine göre silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemleri uygulanarak gerçekleştirilmektedir. İmha süreçlerinde meydana gelebilecek hataları en aza indirmek amacıyla Solvia aşağıda belirtilen teknik ve idari tedbirleri uygulamaya koymuştur:

Solvia, Kişisel Verileri Kanun’da öngörülen ilkelere uygun olarak işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca saklar. Kişisel Veriler, toplanma amacının ortadan kalkması halinde dahi Solvia’nın kanuni bir yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması veya meşru menfaatlerinin haklı kılması halinde saklanmaya devam edilebilir. Bu sürelerin sona ermesinin ardından Kişisel Veriler, ilk periyodik imha işleminde, silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Solvia’nın periyodik imha süresi 6 aydır. Kurul, telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması halinde, bu süreyi kısaltabilir.

 1. KİŞİSEL VERİ SÜREÇLERİ YETKİLİSİ

Kişisel Veri saklama ve imha süreçlerinin yürütülmesi, mevzuat ve bu Politika uyarınca gerekli aksiyonların alınması amacıyla Solvia yönetiminin kararı ile Alper Karabulut, Kişisel Veri Süreçleri Yetkilisi olarak görevlendirilmiştir.

Kişisel Veri Süreçleri Yetkilisi’nin başlıca görevleri şunlardır:

 1. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI
 2. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İlgili Kişi;

haklarına sahiptir.

 1. HAKLARIN KULLANIMI

İlgili Kişinin haklarını kullanmak istemesi halinde öncelikle Solvia’ya başvurması gerekmektedir. 

Başvuru Tebliği uyarınca İlgili Kişi, haklarını kullanmak istemesi halinde taleplerini; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da İlgili Kişi tarafından Solvia’ya daha önce bildirilen ve Solvia sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi vasıtasıyla iletebilir. Ayrıca Başvuru Tebliği hükümleri gereği, başvuru hakkından yararlanılabilmesi için, başvuruların Türkçe yapılmış olması şarttır.

Hakların kullanımı sırasında Web Sitesi’nden ulaşılabilecek yer alan “Başvuru Formu” kullanılabilir. İlgili Kişi, yazılı başvuruda bulunmak istemesi halinde, formu doldurarak ıslak imzalı formu Solvia’nın aşağıdaki adresine noter aracılığıyla gönderebilir, bizzat elden teslim edebilir, yasal temsilcisi veya vekili aracılığıyla ulaştırabilir.

Adres: Kozyatağı Mh. Değirmen Sk. No : 18 Nida Kule A8 Giriş Kadıköy – İstanbul

Elektronik yollarla (e-posta üzerinden) yapılacak başvurularda, Başvuru Formunun doldurulması, ıslak imzalı formun PDF formatında taranması ve Solvia’nın info@solviads.com e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Başvurularda ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, Talep konusunun bulunması zorunludur. Yasal temsilci tarafından yapılacak başvurularda özel yetki içeren noter onaylı vekâletname veya yasal temsil yetkisini gösterir belgelerin (örn; onaylı vesayet kararı), tüm başvurularda, varsa talebinizi destekleyici belgelerin, özellikle zararınızın veya aleyhinize bir sonucun doğduğunu beyan ettiğiniz durumlarda bu durumu gösteren belgelerin başvuru ile birlikte iletilmesi zorunludur.

Hatalı, gerçeğe/hukuka aykırı, kötü niyetli başvurular karşısında Solvia’nın yasal hakları saklıdır.

 1. BAŞVURUYA CEVAP VERİLMESİ

İlgili Kişi’nin başvurusu, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç başvurunun Solvia’ya ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde ücretsiz olarak cevaplandırılır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Bu Politika hükümleri uyarınca başvuru sırasında yukarıda belirtilen bilgi belgelerin eksik veya yanlış paylaşılması, talebin açık ve anlaşılır bir şekilde dile getirilmemiş olması, talebi destekleyici nitelikteki belgelerin hiç veya gereği gibi iletilmemesi, vekil suretiyle yapılan başvurularda vekaletname suretinin eklenmemesi gibi durumlarda, taleplerinizi karşılamakta güçlük yaşanabilir, gecikmeler olabilir. Bu gecikmelerden Solvia sorumlu tutulamaz.

Solvia, İlgili Kişi’nin başvurusu ile ilettiği talebi kabul edebilir veya gerekçesini açıklayarak reddedebilir. Başvuruya cevap yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Solvia tarafından gereği yerine getirilir.

 1. ŞİKAYET

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; İlgili Kişi, Solvia’nın cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunma hakkına sahiptir.

TABLOLAR

Tablo-1 İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

Kişisel Veri KategorisiAçıklamalar
Kimlik BilgisiAd-soyad, anne-baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra numarası, TC kimlik numarası gibi bilgilerdir.
İletişim BilgisiAdres, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi, telefon numarası gibi bilgilerdir.
Aile Bireyi/Yakın Bilgisiİlgili Kişi’nin eş, çocuk, anne-baba veya yakınlarına ait kimlik ve iletişim bilgileridir.
Lokasyon BilgisiBulunduğu yerin konum bilgisi gibi bilgilerdir.
Özlük BilgisiBordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş belgesi kayıtları, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları gibi bilgilerdir.
Hukuki İşlem BilgisiAdli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi bilgilerdir.
Müşteri İşlem BilgisiÇağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, sipariş bilgisi, talep bilgisi gibi bilgilerdir.
Fiziksel Mekan Güvenliği BilgisiÇalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları gibi bilgilerdir.
İşlem Güvenliği BilgisiIP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi bilgilerdir.
Risk Yönetimi BilgisiTicari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgilerdir.
Finansal BilgiBilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri gibi bilgilerdir.
Mesleki Deneyim BilgisiDiploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileridir.
Mesleki BilgiÇalışılan firmadaki görev ve unvan gibi bilgilerdir.
Pazarlama BilgisiAlışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgilerdir.
Görsel ve İşitsel KayıtlarGörsel ve işitsel kayıtlar gibi bilgilerdir.
Sağlık BilgileriSağlık bilgileri, engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri gibi bilgilerdir.
Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik TedbirleriCeza mahkumiyetine ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgilerdir.

Tablo-2 Kişisel Verileri İşlenen Kişi Grupları

İlgili Kişi Kategorisiİşlenebilecek Veri Kategorisi
BaşvuranKimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Hukuki İşlem Bilgisi
ÇalışanKimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Lokasyon Bilgisi, Özlük Bilgisi, Hukuki İşlem Bilgisi, Müşteri İşlem Bilgisi, Fiziksel Mekan Güvenliği, İşlem Güvenliği, Risk Yönetimi, Mesleki Deneyim Bilgisi, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Sağlık Bilgisi, Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri, Aile Bireyi/Yakın Bilgisi
Çalışan AdayıKimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Özlük Bilgisi, Mesleki Deneyim Bilgisi, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Sağlık Bilgileri, Mesleki Bilgi
Etkinlik KatılımcısıKimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Mesleki Bilgi
Hissedar/OrtakKimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Lokasyon Bilgisi, Hukuki İşlem Bilgisi, Mesleki Bilgi
İş Birliği Yapılan FirmaKimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Hukuki İşlem Bilgisi, Finansal Bilgi
İş Birliği Yapılan Firma ÇalışanıKimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Mesleki Bilgi
İş Birliği Yapılan Firma YetkilisiKimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Mesleki Bilgi
MüşteriKimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Lokasyon Bilgisi, Hukuki İşlem Bilgisi, Müşteri İşlem Bilgisi, Pazarlama Bilgisi, Mesleki Bilgi
Müşteri ÇalışanıKimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Lokasyon Bilgisi, Hukuki İşlem Bilgisi, Müşteri İşlem Bilgisi, Pazarlama Bilgisi, Mesleki Bilgi
Müşteri YetkilisiKimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Lokasyon Bilgisi, Hukuki İşlem Bilgisi, Müşteri İşlem Bilgisi, Pazarlama Bilgisi, Mesleki Bilgi
Potansiyel MüşteriKimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Lokasyon Bilgisi, Müşteri İşlem Bilgisi, Finansal Bilgi, Pazarlama Bilgisi, Mesleki Bilgi
Sınav AdayıÖzlük Bilgisi, Mesleki Deneyim Bilgisi
StajyerKimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Aile Bireyi/Yakın Bilgisi, Özlük Bilgisi, Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi, Mesleki Deneyim Bilgisi, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Sağlık Bilgisi, Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri, İşlem Güvenliği Bilgisi
Şirket İmza YetkilisiKimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Fiziksel Mekan Güvenliği
Şirketle İlgili Diğer KişilerKimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi
TedarikçiFinansal Bilgi
Tedarikçi ÇalışanıKimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Hukuki İşlem Bilgisi, Mesleki Bilgi, Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri
Tedarikçi YetkilisiKimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Hukuki İşlem Bilgisi, Mesleki Bilgi
TemsilciKimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Hukuki İşlem Bilgisi
Web Sitesi ZiyaretçisiKimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi
Yönetim Kurulu ÜyesiKimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi
ZiyaretçiKimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi, İşlem Güvenliği Bilgisi, Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Tablo-3 Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Üçüncü Kişiler ve Aktarım Amaçları

Verilerin Aktarılabileceği Üçüncü KişilerAktarım Amaçları
Hizmet Alınan Muhasebe Firması, Hizmet Alınan Ajanslar, BES Firması, Hayat Sigortası Firması, Hukuki Danışmanlar, Sağlık Sigortası Firması, Bordrolama Firması, Hizmet Alınan Mali Müşavirlik Firması, Tedarikçiler Kişisel Veriler; alınan ürün, servis, hizmetler ve bu kişilerle kurulan ticari, hukuki, sözleşmesel ilişki kapsamında, işlemesi gerekecek verilerle ve amaçlarla sınırlı olarak bu maddede belirtilen hizmet alınan firmalara/kişilere aktarılabilmektedir.
ÇalışanlarŞirketimiz ve bu kapsamda çalışanlar tarafından üstlenilen görevlerin gereği gibi yerine getirilebilmesi ve iletişimlerin sağlanabilmesi adına, diğer çalışanlara, müşterilere ve çalışanların görevlerini yerine getirmesi amacıyla temas etmesi gerekli diğer kişilere ait Kişisel Veriler çalışanlar ile paylaşılabilmektedir.
Etkinlik SponsorlarıSponsorlara, sponsorluk faaliyet ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla kullanılmak üzere ve bu amaca ulaşmak için gerekenle sınırlı olarak Kişisel Veri aktarılabilmektedir.
Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel KişileriHukuken Solvia’dan bilgi ve/veya belge talep etmeye yetkili özel hukuk kişilerine, talepleriyle ve yasal olarak iletilmesi gerekenle sınırlı olarak Kişisel Veri aktarılabilmektedir.
İş OrtaklarıKurulan iş birliği çerçevesinde ve iş birliğinin gereklerinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla sınırlı olarak Kişisel Veri aktarılabilmektedir.
HissedarlarFaaliyetlerin takip edilmesi, ticari stratejilerin belirlenmesi ve geliştirilmesi, denetim ve pay sahiplerine bilgi verilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Kişisel Veriler, hissedarlar ile paylaşılabilmektedir.
MüşterilerMüşteriler tarafından alınan ürün ve hizmetlerin, müşteriler ile aramızdaki ilişki çerçevesinde sunulabilmesi amacıyla çalışanlara ait Kişisel Veriler müşteriler ile paylaşılabilmektedir
Yetkili Kamu Kurum ve KuruluşlarıYasal olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, talepleriyle ve yasal olarak iletilmesi gerekenle sınırlı olmak üzere Kişisel Veri aktarılabilmektedir.