Solvia Yazılım ve Danışmanlık A.Ş. (“Solvia”) olarak faaliyetlerimizi Kişisel Verilere ilişkin mevzuatla ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) kararlarıyla uyumlu yürütmekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un (“Kanun”) 10. maddesi uyarınca Kişisel Verilerin elde edilmesi sırasında veri sahibi gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) bilgilendirilmesi öngörülmüştür. Solvia tarafından Kişisel Verileri işlenen İlgili Kişileri, mevzuat hükümlerine uygun olarak bilgilendirmek amacıyla bu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu: Solvia Yazılım ve Danışmanlık A.Ş.
Adres: Kozyatağı Mh. Değirmen Sk. No : 18 Nida Kule Kat:20 Kadıköy – İstanbul
MERSİS No: 0773034619100012
Ticaret Sicil No: 907137-0
Tel: 0216 573 27 08
Web Sitesi: www.solviads.com

1. Kişisel Verilerinizi Ne Şekilde Topluyoruz?
Kişisel verilerinizi; bizzat, temsilcilerimiz, çalışanlarımız veya çeşitli kanallar aracılığıyla Kişisel Verilerin Korunması, Saklaması ve İmhası Politikamızın, Kanun’un ve ilgili sair mevzuatın düzenlemelerine uygun olarak; her türlü yazılı, sözlü, elektronik yollardan, görüntü kaydı, ses kaydı, web sitesi üzerindeki veya Şirketimize ait diğer formların doldurulması, sözleşmeler, anketler, görüşmeler, elektronik/dijital platformlar ve siteler, sosyal medya platformları dahil online mecralar, e-posta, satış, pazarlama veya destek birimleri, etkinlikler vasıtasıyla veya sair yollardan toplayabiliyor ve işleyebiliyoruz.

2. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?
Kişisel verilerinizi, açık rızanıza veya Kanun’un 5 ve 6. maddesinde sayılan açık rıza gerektirmeyen hallere bağlı olarak aşağıdaki amaçlarla işleyebiliyoruz:

3. Kişisel Verilerinizi Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?

Şirketimiz nezdindeki Kişisel Veriler Kanun’un verilerin aktarımına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, yurt içindeki veya dışındaki, aşağıda belirtilen gerçek veya tüzel Üçüncü Kişilere aktarılabilmektedir.

4. Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Şirketimize başvurarak;

haklarına sahipsiniz.

Ancak Kanun’un 28/2. maddesi hükmü gereği aşağıdaki hallerde zararın giderilmesini talep etme hakkınız hariç yukarıda sayılan haklarınızı kullanamazsınız:

5. Haklarınızı Kullanma Yollarınız Nelerdir?

Haklarınızı kullanmak istemeniz durumunda, sayfanın sonunda yer alan “Başvuru Formu” yazan kısma tıklayarak ulaşabileceğiniz formu kullanabilirsiniz. Başvuru için, bu formu doldurarak, taleplerinizi; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresiniz vasıtasıyla iletebilirsiniz. Başvuru hakkından yararlanılabilmesi için, başvuruların Türkçe yapılmış olması şarttır.

Yazılı başvurularınızda, formu doldurarak ıslak imzalı formu Şirketimizin, bu Aydınlatma Metni’nin giriş kısmında belirtilen adresine noter aracılığıyla gönderebilir, bizzat elden teslim edebilir, yasal temsilciniz veya vekiliniz aracılığıyla ulaştırabilirsiniz.

Elektronik yollarla (e-posta üzerinden) yapılacak başvurularda, Başvuru Formunun doldurulması, ıslak imzalı formun PDF formatında taranması ve Şirketimizin info@solviads.com e-posta adreslerine gönderilmesi gerekmektedir.

Başvurularda ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, Talep konusunun bulunması zorunludur. Yasal temsilci tarafından yapılacak başvurularda özel yetki içeren noter onaylı vekâletname veya yasal temsil yetkisini gösterir belgelerin (örn; onaylı vesayet kararı), tüm başvurularda, varsa talebinizi destekleyici belgelerin, özellikle zararınızın veya aleyhinize bir sonucun doğduğunu beyan ettiğiniz durumlarda bu durumu gösteren belgelerin başvuru ile birlikte iletilmesi zorunludur.

Form ile gönderilen talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Başvuruda; bilgilerin eksik veya yanlış paylaşılması, talebin açık ve anlaşılır bir şekilde dile getirilmemiş olması, talebi destekleyici nitelikteki belgelerin hiç veya gereği gibi iletilmemesi, vekil suretiyle yapılan başvurularda vekaletname suretinin eklenmemesi gibi durumlarda, taleplerinizi karşılamakta güçlük yaşayabiliriz ve araştırma sürecinde gecikmeler olabilir. Bu nedenle haklarınızın kullanımında bu hususlara riayet etmeniz önem arz etmektedir. Aksi durumda yaşanacak gecikmelerden şirketimiz sorumlu olmayacaktır. Hatalı, gerçeğe/hukuka aykırı, kötü niyetli başvurular karşısında şirketimizin yasal hakları saklıdır.

(Solvia Kişisel Verilerin İşlenmesi, Saklanması ve İmhası Politikası)
(Başvuru Formu)